صفحه اصلی > صفحهات > درباره انجمن  > هیات مدیره  

دکتر فرهادهنجنی
دکتر محمد علی نیلفروش زاده دکتر محمد گلشنی
دکتر قاسم رحمت پور
دکتر حسن فقانی
دکتر داریوش دائر
دکتر علی اصیلیان دکتر مجمد ایمانی
رئیس هیات مدیره
دبیر
نائب رئیس
عضو هیات مدیره و بازرس
عضو هیات مدیره و خزانه دار
عضو هیات مدیره و مسئول دبیرخانه
عضو هیات مدیزه عضو هیات مدیره