صفحه اصلی >  کاندیدهای انجمن  > دکتر قمری  

دكتر مجتبي قمري  فرزند عابدين متولد ١٣٤٩  در تهران شماره شناسنامه ٦٧١ به شماره ملي ٠٠٤٦٩٨٥٤٥١ نظامپزشكي ٦٩٤٨١ شماره عضويت

 انجمن متخصصين پوست ٢٠٥٠ 


در سال ١٣٦٦ فارغ التحضيل از دبيرستان شهيد قدمي تهران

در سال ١٣٧٠ فارغ التحصيل از كارداني علوم ازمايشگاهي از دانشگاه علوم 

پزشكي كرمانشاه 

در سال ١٣٧٧ فارغ التحصيل پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي اراك

در سال ١٣٩١ دريافت دانشنامه تخصصي بيماريهاي پوست و مو از دانشگاه 

علوم پزشكي شهيد بهشتي

سابقه انجام خدمات قانوني پيام اوران بهداشت در مركز بهداشت تويسركان 

بين سالهاي ١٣٧٧ لغايت ١٣٧٩

فعاليت در بخش خصوصي در شهرستان تويسركان تا سال ١٣٨٠

فعاليت در بخش اورژانس بيمارستان مهر تهران از ١٣٨٠ تا حدود ده سال

همكاري با كلينيك تخصصي پوست و ليزر مهرگان از سال ١٣٩٢ تا حال

همكاري با كلينيك تخصصي شهرداري منطقه پنج از سال ١٣٩٤ بمدت حدود دو سال

همكاري با بيمارستان صاحب كوثر تهرانسر از سال ١٣٩٤ بمدت حدود دو سال


برنامه پیشنهادی