صفحه اصلی >  کاندیدهای انجمن  > دکتر ایمانی 

نام:علی اصیلیان

متولد:1335/3/1

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تخصص بیماری های پوست از علوم پزشکی اصفهان

فلوشیپ جراحی پوست لیزر و زیبایی از آمریکا

سوابق اجرایی:

مدت دو سال در جبهه جنگ تحمیلی در مناطق جنوب

مدت دو سال طرح در اردستان

کسب مقام اول امتحانات بورد تخصصی پوست ایران

 دانشیار نمونه سال72

 تندیس جوانترین استاد دانشگا ه علوم پزشکی اصفهان سال 79

 دریافت لوح سپاس و تقدیر از روسای مخترم دانشگاه و دانشکده 1382 پژوهشگر برتر 

ریس مراکز پزشکی خورشید و علی اصغر(ع) .معاون اموزشی دانشگاه .مسءول مرکر توسعه دانشکده  سال .سر دبیر مجله جراحی پوست ایران .عضو کمیته نشر دانشکده .عضو بورد تخصصی 15پزشکی.مدیر گروه پوست برای  پوست ایران و عضو باز نگری کوریکولوم پوست ایران